POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.rezerwacja.mnkd.pl

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych w serwisie www Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane są przetwarzane w serwisie, aby umożliwić korzystanie użytkownikom z jego funkcjonalności odpowiadającej profilowi działalności Muzeum Nadwiślańskiego, poprzez:

  1. zapoznanie się z treściami umieszczonymi w serwisie;

  2. dokonanie rezerwacji pokoju gościnnego;

  3. wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy;

 1. Administratorem wszystkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www jest Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Lubelskie pod numerem 03, posiadające NIP: 7162270928, REGON: 000278043, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@mnkd.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej (e-mail): ochrona@mnkd.pl, z którym można się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, dla zapewnienia świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, w różnych celach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

 2. Podczas realizacji funkcjonalności serwisu, pobierane i przetwarzane są tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji konkretnego celu.

 3. Dane osobowe są pozyskiwane w procesie zmierzającym do zawarcia umowy (wynajem pokoju gościnnego) lub po wyrażeniu zgody (wysyłanie zapytania przez formularz kontaktowy) .

 4. Użytkownik wyraża zgodę i otrzymuje niezbędne informacje (w tym określające prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane), dedykowane do konkretnego celu przetwarzania danych, bezpośrednio w procesie pozyskiwania danych przez Administratora.

 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

PLIKI “COOKIES”

 1. Administrator używa na stronie internetowej technologii cookies, czyli plików tekstowych (tzw. ciasteczek), które nie identyfikują danych osobowych użytkownika.

 2. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 4. W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

 1. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania;

 2. „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

 3. „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika (np. w zakresie zawartości sklepu lepiej zorganizować jego układ, gromadzą informacje o sposobie korzystania ze sklepu przez użytkownika, liczbie odwiedzin i czasie wizyty) oraz służą do opracowywania statystyk.

 1. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Politykę wykorzystywania plików „cookies” w serwisie www.mnkd.pl opisuje „POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna Administrator danych:

Muzeum Nadwiślańskie Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP: 716-22-70-928, tel. 81 881 02 88, e-mail: sekretariat@mnkd.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ochrona@mnkd.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji pokoju gościnnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania przydatności (wykonania umowy, lub rezygnacji z rezerwacji). Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji pokoju gościnnego.

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.